Valsartan: bruksanvisningar. Medicin "Valsartan" - analoger och recensioner

valsartananvisningar för användning
Läkemedlet kallas "Valsartan" instruktioner föransökan karakteriseras som ett kombinerat medel, en medlem av den farmakoterapeutiska gruppen av vasodilatorer av perifer typ. Användningen av detta läkemedel har en uttalad hypotensiv effekt på patienten. Detta läkemedel har också en selektiv antagonistisk effekt på AT-receptorer.1vem ansvarar för genomförandeprocessenangiotensin II. Dessutom kan den karaktäristiska diuretiska effekten på människokroppen ha ett sådant kombinerat verktyg som "Valsartan". Analoger av detta läkemedel - kapslar "Diovan", "Exforge", "Tantordio" och "Valsacor" - har liknande egenskaper.

Funktioner farmakologisk verkan

valsartananaloger

Vad gäller egenskaperna hos farmakologiskaverkan av detta antihypertensiva medel, då det är en specifik antagonist av de så kallade angiotensin II-receptorerna, blockeras effektivt AT1receptorer och ökar plasmakoncentrationenangiotensin II. I detta fall inhiberar läkemedlet "Valsartan" (instruktioner för användning detta genom sin sammansättning) inte det angiotensin-omvandlande enzymet. Det har inte heller någon agonistisk aktivitet i förhållande till AT.1receptorer. Bland annat blockerar den ursprungliga "Valsartan" inte jonkanalerna och receptorerna från andra hormoner, vilket är extremt viktiga för normal reglering av hjärt-kärlsystemet. Dessutom har detta läkemedel ingen effekt på nivån av thyroglobulin, urinsyra, totalt kolesterol och glukos i blodplasma.

Farmakokinetiken för läkemedlet

Om vi ​​talar om sådana farmakokinetikantihypertensiva läkemedel, som läkemedel "Valsartan", absorberas det i regel mycket snabbt från mag-tarmkanalen efter oral administrering, även om graden av absorption beror på individuella skillnader.

valsartan ursprungliga läkemedel

Samtidigt uttalad antihypertensiv effekt,som regel börjar det att observeras ett hundra till ett hundra tjugo minuter efter att en enda dos av läkemedlet tagits och den maximala terapeutiska effekten uppnås i genomsnitt inom fyra till sex timmar. Den absoluta biotillgängligheten för denna medicinering är drygt 22%. I sin tur är bindningen till blodproteiner (huvudsakligen albumin) 94-98%. Plasmaclearance av läkemedlet "Valsartan", vars sammansättning har en direkt inverkan på den, är ca 2 l / h. Detta antihypertensiva medel härrör huvudsakligen från avföring (ca 70%) och i mycket mindre utsträckning med urin. Tillverkaren betonar också att i fallet med obstruktion av gallvägarna eller gallcirros, fördubblas AUC för detta läkemedel i genomsnitt. Med kursens användning av läkemedlet observeras inga förändringar i farmakokinetiska egenskaper och parametrar.

Beskrivning av läkemedlet

valsartan-kompositionen

Antihypertensivt läkemedel produceras"Valsartan" (anvisningar för användning som måste ingå i förpackningen i varje förpackning) i form av tabletter, filmdragerade och i form av vitt pulver. Denna substans är praktiskt taget olöslig i vanligt vatten och lättlöslig i metanol och etanol. Molekylvikten för detta läkemedel är ca 430-435. När det gäller kompositionen för detta vasodilatormedel innehåller den angiotensinreceptorn typ II-blockerare och tiazid-diuretikum som de huvudsakliga aktiva elementen.

Narkotikamissbrukarea

Ta piller "Valsartan" instruktioner förRekommenderas för användning, i dess sammansättning, den så kallade komplexa terapin för personer som lider av kroniskt hjärtsvikt eller arteriell hypertension.

valsartan recensioner

Dessutom detta antihypertensiva medelDet är visat att det används för att öka överlevnaden hos personer med akut hjärtinfarkt (inklusive komplicerad genom systolisk ventrikel dysfunktion eller vänster ventrikelfel). Patienter med hjärtsjukdom som tar traditionella diuretika är också ganska ofta ordinerat med Valsartan. Analoger av detta verktyg kan också användas i alla ovanstående fall.

Dosering av läkemedlet

Ta detta antihypertensiva läkemedelLäkare brukar rekommendera åttio eller fyrtio milligram en eller två gånger om dagen. I avsaknad av den nödvändiga terapeutiska effekten kan den dagliga dosen ökas. Detta bör dock ske gradvis och endast enligt instruktioner från den behandlande läkaren. Den maximala dosen av detta läkemedel är trehundra och tjugo milligram.

Lista över kontraindikationer för användning

Använd denna vasodilatornExperter kategoriskt rekommenderar inte om en person har ökad individuell känslighet för någon av dess komponenter. Med en etablerad allergisk reaktion är det också värt att avstå från att ta Valsartan-piller. Detta ursprungliga läkemedel bör inte tas till patienter som är under 18 år. Den senare omständigheten beror på att säkerheten vid användning av detta antihypertensiva läkemedel i sådana fall inte har studerats fullständigt.

Använd under graviditet

original valsartan

Att förskriva läkemedlet "Valsartan" till kvinnor sombära ett barn, är strängt kontraindicerat. Data från organiserade medicinska studier visar en ganska hög risk för biverkningar av detta antihypertensiva medel på fostret. I fallet med en livshotande, allvarlig sjukdom, i vilken andra säkrare läkemedel inte kan användas, eller om de är mindre effektiva, är detta vasodilatormedicinering tillåtet. Separat bör det sägas om otillåtligheten av användningen av detta verktyg medan man matar ett nyfött barn med bröstmjölk.

Eventuella biverkningar

Utnämningen av ett sådant blodtryckssänkande läkemedel,som "Valsartan", kan orsaka ganska allvarliga huvudvärk, yrsel, hosta och svaghet. Dessutom observeras ofta illamående, diarré, hyperkalemi, besvär och sömnlöshet. Buksmärtor, svimmelhet, neutropeni, trombocytopeni, artralgi, ryggsmärta, myalgi, asteni och ödem kan också uppstå på grund av att Valsartan tas. Recensioner av patienter som tidigare använde det indikerar också risken för faryngit, rinit, sinusit, olika virusinfektioner och infektioner som påverkar övre luftvägsavdelningarna. Dessutom har många människor hyperbilirubinemi, minskad hematokrit, hyperkreatininemi, en ökning av urea kväve och en minskning av hemoglobin. Dessutom bör man alltid komma ihåg att samtidig administrering av Valsartan-vasodilatorn och droger från gruppen av kaliumbesparande diuretika kan framkalla utvecklingen av hyperkalemi. Vid överdosering av läkemedel kan tillstånd som bradykardi, takykardi eller hypotoni förekomma.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

medicin valsartan

Sammanfattningsvis bör det sägas attDet är nödvändigt med extrem försiktighet och endast under strikt medicinsk övervakning att föreskriva intaget av detta antihypertensiva medel till patienter med natriumbrist, allvarligt nedsatt njurar, bilateral stenos av de så kallade njurartärerna eller markerad minskning av blodvolymen i blodcirkulationen. Detta beror främst på den höga risken för arteriell hypotension hos en patient. Dessutom bör du ägna särskild uppmärksamhet åt personer som lider av gallkirros eller svår leverfunktion. Patienter med njurartärstenos kräver konstant övervakning av kvävekoncentrationen av urea och serumkreatininhalten. Patienter med obstruktion av gallvägarna, som tar kaliumsparande diuretika, speciella kaliumtillskott eller kaliumtillskott kräver också särskild uppmärksamhet. Slutligen är det extremt försiktigt att använda det antihypertensiva medlet Valsartan för personer vars jobb är relaterat till att köra fordon och de vars yrke är direkt förknippade med hög koncentration av uppmärksamhet.

Relaterade nyheter